136) Do faru: (1) maldekstre alklaku sur vorto “File”; (2) maldesktre alklaku sur la vorto “Search...”; (3) maldekstre alklaku sur vorto “Places” (Lokoj); (4) skribu “Freebies” sur la spaco; (5) maldekstre alklak sur butono “Search”.

138) Atendu.
XXXXXXXXXXXX